menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >
   
Wprowadzenie

Motywacją do napisania niniejszej pracy są słowa Listu Pasterskiego Episkopatu Polski skierowanego do wiernych na początku roku 2003 na okoliczność nadchodzącego Tygodnia Ekumenicznego. Tydzień Ekumeniczny tradycyjnie już od lat poprzedzany jest Dniem Judaizmu, a począwszy od roku 2003 kończy się Dniem Islamu. To tydzień modlitw zbliżający wiernych różnych Kościołów i wyznań. W Liście tym Kościół Katolicki nawołuje do zaangażowania się osób świeckich w proces ekumeniczny poprzez modlitwę, jak również namysł nad sposobami znalezienia właściwych relacji i płaszczyzn wzajemnego zbliżenia i porozumienia.

Tradycyjnie krzyże przedstawiane są w kościołach z napisem INRI, będącym akronimem zaczerpniętym tylko z łacińskiej wersji "Jesus Nazarenus Rex Judaeorum". Oryginalny 'titulus', o czym mówi Pismo Święte, relacjonując przebieg Męki Pańskiej, oraz dość szczegółowo opisuje poniższa praca, był sporządzony na desce w trzech językach. Fakt umieszczenia na Krzyżu napisu zawierającego trzy autentyczne, a z dzisiejszego punktu widzenia również symboliczne, języki (języki ludów wschodu i zachodu, ludów okupowanych i okupujących, środowisk lokalnych i ponadlokalnych) skierowanego zatem do WSZYSTKICH ówczesnych ludów i ich kultur - symbolicznie odnosić się może w procesie jednoczenia do wszystkich dzisiejszych narodów. Stało się dla mnie jasne, że ten wielojęzyczny, choć milczący, świadek Męki Pańskiej jest ważnym dla nas przekazem z Krzyża - głosem nawołującym do pojednania.

***


Niemiecki historyk Michael Hesemann pod koniec XX wieku przeprowadził badania relikwii 'titulus', potwierdzając jej autentyczność metodą paleograficzną, o czym napisał książkę "The Jesus Title", wydaną w 1999 r. w niemieckim wydawnictwie Herdera - jednym z najważniejszych wydawnictw zajmujących się tematyką religijną i historyczną.

Wnioski swoich badań Hesemann przekazał Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a one spotkały się z życzliwym przyjęciem. Arcybiskup Stanisław Dziwisz, Osobisty Sekretarz Ojca Świętego, napisał w liście skierowanym do Michaela Hesemanna: "Chciałbym wyrazić podziw i podziękowanie w imieniu Papieża Jana Pawła II za pańskie pracowite badania nad czcigodną relikwią 'titulus crucis'. W rzeczy samej, ten niemy świadek męki Naszego Pana jest symbolem na Jubileusz 2000 lat narodzenia Jezusa Chrystusa".

W dalszej części tego opracowania będziemy się opierać na badaniach i analizach przeprowadzonych przez niemieckiego historyka i z jego inicjatywy.


<< 3GB.pl >>
 Hesemann z Ojcem Świętym