menu:    
  3GB.pl > Titulus Crucis > Milczący świadek Męki Pańskiej >

 
 
Relikwia 'Titulus Crucis' - badanie paleograficzne

Eksperci, z którymi Hesemann konsultował się to:
1. Dr Gabriel Barkay, archeolog z Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności i ekspert w żydowskiej epigrafii;
2. Prof. dr Hanan Eshel, z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie i Uniwersytetu Harvarda, Cambridge Mass., ekspert w żydowskiej paleografii;
3. Prof. dr Ester Eshel, z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie i Uniwersytetu Harvarda, Cambridge Mass., ekspert w żydowskiej paleografii;
4. Dr Leah di Segni, z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie, ekspert greckich inskrypcji w Palestynie;
5. Prof. dr Israel Roll, Uniwersytet w Tel Avivie, archeolog, ekspert łacińskich inskrypcji w Palestynie;
6. Prof. dr Ben Isaac, Uniwersytet w Tel Avivie, archeolog, ekspert łacińskich inskrypcji w Palestynie;
7. Prof. dr Werner Eck, Uniwersytet w Kolonii, ekspert w łacińskich inskrypcjach w drewnie;
8. Prof. Carsten Peter Thiede z Paderborn, Uniwersytet w Beer Sheva, Izrael, Ekspert we wczesnochrześcijańskiej epigrafii, paleografii i papirologii.

Pierwszy wiersz: hebrajski (żydowski/aramejski)

Niestety, wers ten jest w tak złym i nikłym stanie, że jeden z ekspertów nie mógł w ogóle zarysować ostatecznej konkluzji dotyczącej badania paleograficznego. Mimo to, posługując się różnymi argumentami, dwóch z trzech konsultowanych ekspertów w żydowskiej paleografii odnalazło pewne cechy typowe dla ram czasowych pomiędzy I a początkiem IV w. Obaj ci eksperci zaznaczyli styl pochyły (kursywa) w sposobie pisania oraz długie "ogonki" liter. Dr Barkay zidentyfikował je jako "palaeohebrajski", dr Eshel jako "żydowski styl pisany", oba typowe dla końca okresu "II-giej Świątyni", czyli I wieku, choć również używane w kolejnych dwóch wiekach. Dr Gabriel Barkay był pewny, że osoba pisząca 'titulus' była niedoświadczona w pisaniu i najprawdopodobniej nie była Żydem.

Drugi wiersz: greka

Bardzo czytelny wers pisany greką przedstawia kilka paleograficznie identyfikowalnych cech:
 • monogram Omikron-Ypsilon używany był w ten sposób w okresie bizantyjskim od VI w. Nie był używany pomiędzy II a V wiekiem, ale widujemy go na kilku inskrypcjach wczesnego okresu rzymskiego, tj. I wieku.
 • styl litery Alfa jest typowy dla I wieku i był używany aż do III wieku, ale nie w okresie bizantyjskim.
 • Dr di Segni wyjaśniła: "(Inskrypcja 'titulus') nie wygląda jak bizantyjska inskrypcja z regionu Palestyny i nie wygląda też jak inskrypcja z IV wieku z tego regionu. Jeśli cokolwiek przypomina, to może ona wyglądać jak inskrypcja z wczesnego okresu rzymskiego", czyli jest inskrypcją z I wieku. Prof. Roll zgodził się całkowicie z jej komentarzem, który nazwał "najbardziej odpowiednim". Również prof. Thiede zaświadczył, że: "Ręczny styl pisania na kawałku drewna należy do okresu pomiędzy I a początkiem IV wieku."

  Trzeci wiersz: łacina

  Prof. Roll i prof. Isaac odnieśli ją paralelnie do rzymskich inskrypcji z I w. ze stolicy prowincji Cezarei Nadmorskiej (Caesarea Maritima) i zgodzili się na datę z I wieku, co potwierdził również prof. Thiede. W istocie epigraficzne związki z najbardziej znanymi ówczesnymi inskrypcjami z Cezarei, jak dedykacja "Tiberieum" Poncjusza Piłata (26-36 AD), są oczywiste. Tym bardziej, że ta inskrypcja została odkryta podczas wykopalisk w 1961 r., a jakiekolwiek powielenie jego cech przez fałszerza może być stanowczo odrzucone. Właściwie łaciński wers jest napisany stylem dekoratywnym ("Zierstil"), charakterystycznym dla wczesno-rzymskich cesarskich inskrypcji z I wieku. Dlatego można stwierdzić, że wszystkie trzy linie należą do tego samego przedziału czasu.

  Jak stwierdził prof. Thiede: "Charakter 'Napisu' jest zaskakujący. Ktokolwiek napisał ten tekst nie był ani kopistą, ani fałszerzem..." Tylko jeden ekspert, prof. Eck z Kolonii, odmówił orzeczenia i paleograficznego datowania z powodu braku materiału porównawczego na tym samym podłożu - nie zachowały się żadne ówczesne drewniane inskrypcje.

  Konkluzja

  Żaden z konsultowanych ekspertów paleografii języków hebrajskiego, greki i łaciny nie znalazł żadnego dowodu na potwierdzenie średniowiecznego lub późnostarożytnego fałszerstwa. Zamiast tego, wszyscy oni datowali relikwię w przedziale czasowym pomiędzy I a III/IV wiekiem, a większość ekspertów wskazywała na I wiek. Z tego powodu jest bardziej niż prawdopodobne, że 'titulus crucis' jest rzeczywiście 'Napisem' z Krzyża Jezusa Chrystusa.
  << 3GB.pl >>
   


  rekonstrukcja 'titulus'

  rekonstrukcja 'titulus'